תקנון

ברוך הבא לאתר לימודים "הגשמה"  limudim4u.co.il (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי ק.פ רוי פתרונות בע"מ, ח.פ 514554625, מרח' ד"ר כהן 7 תל-אביב (להלן: "החברה").

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אינך חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינך מסכים להם, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלו.
תנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.
החברה רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות את מראהו,מבנהו וזמינותם של השירותים הניתנים באתר, וזאת ללא כל צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם וללא כל התחייבות או אחריות. השימוש בתכנים ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. החברה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.
החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. על כן, ההתייחסות לכל מידע שתמסור לחברה באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום תהיה כאל מידע לא סודי. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום , הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה.

קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו אסור לשימוש פומבי, להעתקה או שיכפול או מסירה לצד שלישי. עבור כל שימוש חובה לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

תכנים כלכליים
כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר, תיעשה באחריותך בלבד.

קישורים ופרסומות
אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים והפרסומות באתר שימצאו באתר יהיו תקינים,מהימנים ועדכניים.החברה לא תישא בכל אחריות בכל המשתמע מכך.החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם משימוש בתכני האתר בין אם הנזק ישיר או עקיף.

הפסקת שימוש ושיפוי
החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא החברה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.המפר את תנאי השימוש ישפה את החברה בגין כל נזק או הפסד כתוצאה מהפרה זו לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
השימוש במידע ושליחת חומר פרסומי, דיוור ללקוחות ושליחת הודעות sms. כל המידע אשר תמסור באתר הלימודים limudim4u ישמר במאגרי המידע של החברה.
בהסכמתך לקבל דיוור, הינך מאשר קבלת דיוור הן בדואר אלקטרוני והן באמצעות הודעות sms ו/או בכל אחד מאמצעי ההתקשרות שמסרת, מאתר הלימודים limudim4u והן מהמוסדות לימוד אשר רשומות באתר הלימודים.
Limudim4u רשאית להעביר את המידע לצד שלישי ו/או מי מטעמה על מנת לשלוח אליך חומר פרסומי, דיוורים אלקטרונים, הודעות SMS  בנושא הקשור ללימודים לפי שיקול דעתה של limudim4u.

Limudim4u ומוסדות הלימוד המפרסמות באתר תהיינה רשאיות לפנות אליך בכל אמצעי התקשרות שמסרת באתר, לרבות דיוור אלקטרוני, הודעות SMS וכל אמצעי התקשרות אחר ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים.
 

הינך מסכים ונותן את רשותך לכך שמפעילי האתר ישתמשו בפרטים שמסרת במסגרת ההירשמות לאתר או במסגרת ההרשמה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי האתר או כל עדכון של פרטים אלו וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך (לרבות באמצעות COOKIES) לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת של מפרסמים. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת מפעילי האתר יהיו רשאים להביא לידיעתך באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים שלך; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS); (ד) מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי. הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לאתר בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת. מובהר שמפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, ואתה מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר ולאתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה .

במידה ואינך מעוניין לקבל חומר פרסומי כמתואר לעיל, יש לפנות בכתב למערכת limudim4u ולבקש להסירך ממאגר המידע.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למנהל האתר: דוא"ל : hagshama.limudim@gmail.com